குறட்டைவிடுதல்

Snore ஆய்வு, 6 ஆண்கள், 8 வாரங்கள் ▷ ஆச்சரியமான முடிவுமூலம் நிறுத்தத்தில் குறட்டை Snore? கையகப்படுத்தல் ஏன் பயன??